Privacyverklaring

Begrafenisonderneming Decombele hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacy statement en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Begrafenisonderneming Decombele kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens:
De website www.rouwcentrum-decombele.be van Begrafenisonderneming Decombele, gevestigd in Revinzestraat 82 8820 in Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Rik Decombele is zaakvoerder van Begrafenisonderneming Decombele. Bereikbaar via info@rouwcentrum-decombele.be of telefonisch via 050 21 62 97 – 0477 36 20 59. Begrafenisonderneming Decombele verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het regelen van de uitvaart en kunnen deze gegevens bijvoorbeeld verstrekken aan gemeenten, begraafplaatsen, crematoria en verzekeringsmaatschappijen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Begrafenisonderneming Decombele verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Begrafenisonderneming Decombele neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Begrafenisonderneming Decombele) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Begrafenisonderneming Decombele bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden: Begrafenisonderneming Decombele verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Begrafenisonderneming Decombele blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen: Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring.

Laatst gewijzigd: 20/10/2020